Dny vědy a umění letos také s kavárnou Potmě

Dne 16. květ­na se na jed­nom mís­tě pot­ka­jí dva úspěš­né pro­jek­ty. Dnes již tra­dič­ní Dny vědy a umě­ní Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem dopl­ní na Kos­tel­ním náměs­tí pro­jekt nadač­ní­ho fon­du Čes­ké­ho roz­hla­su Svět­lu­š­ka kavár­na Potmě. Vel­ko­le­pě poja­tá akce kom­plet­ně obsa­dí Kos­tel­ní náměs­tí u OC Forum a 17. 5. 2018 pozve širo­kou veřej­nost i do uni­ver­zit­ní­ho kam­pu­su.

 Dny vědy a umě­ní s tři­nác­ti­le­tou tra­di­cí se sna­ží kaž­dý roč­ník oži­vit zají­ma­vý­mi hos­ty, zná­mý­mi osob­nost­mi a nevšed­ní­mi worksho­py. Pro­to i letos má fes­ti­val stě­žej­ní téma, a to pod­po­ru han­di­ca­po­va­ných.

Uni­ver­zit­ní tým se před­sta­ví nejen v plné sesta­vě všech osmi fakult, jejich tema­tic­kých stán­ků, kte­ré zdár­ně dopl­ňu­je čítár­na Vědec­ké knihov­ny, ale také sta­no­viš­těm zamě­ře­ným na zdra­vot­ně posti­že­né.

Ve stře­du 16. květ­na, od 10:00–18:00 h, uká­žou naši stu­den­ti a aka­de­mi­ci, čemu se věnu­jí a co výji­meč­né­ho umí. Vše si může­te vyzkou­šet, osa­hat a na vlast­ní kůži pro­žít.

Uni­ver­zit­ní fes­ti­val vědy, spor­tu a umě­ní bude na Kos­tel­ním náměs­tí zpes­t­řen mobil­ní kavár­nou nada­ce Svět­lu­š­ka, kte­rá si při­pra­vi­la i dopro­vod­ný pro­gram – chůzi blu­diš­těm posle­pu. Dále zde najde­te záchra­nář­ský stan s ukáz­kou prv­ní pomo­ci, stan s ves­lař­ský­mi stro­ji a sou­tě­že­mi ves­lo­vá­ní a stan s úspěš­nou hrou Min­dball.

Přes­to­že fes­ti­val vědy, spor­tu a umě­ní není hudeb­ním fes­ti­va­lem, o hudeb­ní pro­duk­ci nebu­de nou­ze. Pro Kos­tel­ní náměs­tí je opět při­pra­ven i parád­ní dopro­vod­ný pro­gram, kte­rý na hlav­ní stage s vel­kou LED obra­zov­kou bude stří­dat che­mic­kou show, bike­t­ri­a­lo­vou exhi­bi­ci, ukáz­ky prá­ce s robo­ty nebo tře­ba exhi­bi­ci Tai Chi, Capo­ei­ry a Sal­sy.

Z hudeb­ní­ho pro­gra­mu mohu dopo­ru­čit např. Yan­nu s kape­lou, kte­rá se sin­glem Up in the air bou­ra­la hit­pa­rá­dy čes­ké­ho éte­ru,“ dopo­ru­ču­je Michal Čer­ven­ka, hlav­ní orga­ni­zá­tor fes­ti­va­lu.

Pro milov­ní­ky „pří­rod­ních a tech­nic­kých věd“ budou při­pra­ve­ny akce jako letec­ký simu­lá­tor, 3D tisk a 3D ske­no­vá­ní, robo­ti a jejich pro­gra­mo­vá­ní, che­mic­ké poku­sy, hla­vo­la­my a šif­ry, pří­ro­do­věd­né sbír­ky, exkur­ze do nanosvě­ta, DNA ze všech stran, Tělo a jeho doved­nos­ti, Prv­ní pomoc zážit­kem, Sport s han­di­ca­pem, Zdra­vá záda, pre­ven­ce nádo­ro­vých one­moc­ně­ní, těho­ten­ství a jeho vliv na pohy­bo­vý apa­rát nebo Jem­ně s jem­nou moto­ri­kou.

V kate­go­rii „Umění a hry“ budou na mís­tě mobil­ní sklář­ská huť, foto­kou­tek, Maxi Jen­ga, Nebe, peklo ráj a S kni­hov­nou si hraj.

Ostat­ní ze svě­ta UJEPpři­ve­ze na Kos­tel­ní náměs­tí vystou­pe­ní taneč­ní sku­pi­ny Fre­e­dom, pla­vá­ní na suchu, svě­to­vou ves­ni­ci, nácvik kres­by, mal­by, tis­ku, Ško­lu pří­mo na uli­ci a mno­ho dal­ší­ho.

Jak je z pro­gra­mu zřej­mé, pes­t­rost čin­nos­tí, kte­rý­mi se ústec­ká uni­ver­zi­ta zabý­vá, je téměř bez­bře­há. To prá­vě chce­me uká­zat, ale také umož­nit, aby se naši návštěv­ní­ci v kon­tak­tu s vědou a výzku­mem dob­ře bavi­li. Zejmé­na mla­dé chce­me fes­ti­va­lem pod­ně­co­vat k myš­le­ní a tvo­ři­vos­ti,“ říká rek­tor UJEP doc. Mar­tin Balej.

Tak­že se urči­tě neza­po­meň­te ve stře­du 16. květ­na zasta­vit před OC Fórum. Kaž­dý stá­nek Vás oslo­ví po svém, vědec­ky, umě­lec­ky či hra­vě. Kaž­do­pád­ně se nebu­de­te nudit a poté, co si zahra­je­te úni­ko­vou hru, zaví­tá­te do svě­to­vé ves­ni­ce nebo tře­ba ze stře­chy Fóra pohléd­ne­te na Slun­ce, může­te svo­ji návště­vu fes­ti­va­lu vědy, spor­tu a umě­ní zakon­čit napsá­ním dopi­su do budouc­nos­ti ve stán­ku naší Vědec­ké knihov­ny.

Ve čtvr­tek, 17. květ­na, bude­me pokra­čo­vat v uni­ver­zit­ním kam­pu­su popu­lár­ní­mi před­náš­ka­mi našich odbor­ní­ků. Před­náš­ko­vé­mu čtvrt­ku se bude věno­vat samo­stat­ná tis­ko­vá zprá­va.

Pro­gram a podrob­né infor­ma­ce.

 Uni­ver­zit­ní fes­ti­val Dny vědy a umě­ní 2018 pro­bí­há za las­ka­vé finanč­ní pod­po­ry Ústec­ké­ho kra­je.