UJEP, UNICO.AI a Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) — seminář

UJEP, UNICO.AI a Ino­vač­ní cen­t­rum Ústec­ké­ho kra­je (ICUK) zve zájem­ce na semi­nář o zaklá­dá­ní a pro­ble­ma­ti­ce spin-off a startup firem na uni­ver­zi­tách.

Jak výsled­ky vědy a výzku­mu komer­ci­o­na­li­zo­vat a pro­mě­nit v pod­ni­ká­ní? Jak zalo­žit na uni­ver­zi­tě spin-off fir­mu ane­bo startup? Kon­krét­ní know-how a prak­tic­ké zku­še­nos­ti před­sta­ví odbor­ník na transfer zna­los­tí Voj­těch Kadlec ze spo­leč­nos­ti UNICO.AI. Sou­čás­tí semi­ná­ře pro vědec­ké a výzkum­né pra­cov­ní­ky, dok­to­ran­dy i řado­vé aktiv­ní stu­den­ty bude dis­ku­se.

Semi­nář pro­běh­ne dne 18. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 na Klíš­ské 28, Ústí nad Labem (sou­část kam­pu­su UJEP). Účast je zdar­ma pro regis­tro­va­né, regis­tro­vat se může­te zde.