Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy nabí­zí sti­pen­dij­ní poby­ty v Japon­sku posky­to­va­né na zákla­dě mezi­ná­rod­ní smlou­vy. Jed­ná se o níže uve­de­ná sti­pen­dia s nástu­pem v roce 2019:

  • post­gra­du­ál­ní sti­pen­dia v dél­ce 18–24 měsí­ců
  • sti­pen­dia k absol­vo­vá­ní vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia v Japon­sku

Japon­ská stra­na poža­du­je pře­dá­ní při­hlá­šek pro­střed­nic­tvím Minis­ter­stva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy, zájem­ci musí doru­čit vypl­ně­né při­hláš­ky s pří­lo­ha­mi (v ang­lič­ti­ně nebo japon­šti­ně) do 24. 5. 2018 do 12:00 hodin na adre­su: Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy, odbor mezi­ná­rod­ních vzta­hů, Kar­me­lit­ská 529/5, 118 12 Pra­ha 1.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.