Mezinárodní letní akademie 2018, Kosovo

Mezi­ná­rod­ní let­ní aka­de­mie- Inter­nati­o­nal Sum­mer Aca­de­my 2018, bude pořá­da­ná v ter­mí­nu 1.–11.8.2018 v Koso­vu.

Let­ní aka­de­mii pořá­dá Koso­vo Cen­ter of Diplo­ma­cy, více infor­ma­cí zde.