University College of Teacher Education in Klagenfurt — pracovní stáž

Uni­ver­si­ty Colle­ge of Tea­cher Edu­cati­on in Klagen­furt nabí­zí stu­den­tům prak­tic­kou stáž na zahra­nič­ním oddě­le­ní v Rakous­ku. Stáž je urče­na i pro čer­stvé absol­ven­ty. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.