Universitas

UJEP je v roce 2018 part­ne­rem Cen­t­ra­li­zo­va­né­ho roz­vo­jo­vé­ho pro­jek­tu „Roz­voj spo­leč­né­ho celo­stát­ní­ho webo­vé­ho por­tá­lu vyso­kých škol o vědě, vzdě­lá­vá­ní, výzku­mu a vyso­kém škol­ství“.  Úče­lem toho­to pro­jek­tu je tvor­ba a pro­pa­ga­ce por­tá­lo­vé­ho časo­pi­su Uni­ver­si­tas, jehož aktu­ál­ní podo­bu nalez­ne­te prá­vě zde.

Uni­ver­si­tas news­let­ter

Dok­to­ran­di dosta­nou při­dá­no. Ško­ly mají na sti­pen­dia o 400 mili­o­nů
Vyso­ké ško­ly začí­na­jí vyplá­cet vyš­ší sti­pen­dia: 11 250 korun. O téměř polo­vi­nu více než loni.

Děka­ni: Budou­cí léka­ře nemá kdo učit

Anke­ta: Dok­to­ran­di jako zaměst­nan­ci?
Co si mys­lí rek­to­ři a pro­rek­to­ři vyso­kých škol.

Mate­ma­ti­ka učí lidi mys­let, je dob­ré z ní matu­ro­vat
Roz­ho­vor s nej­star­ším didak­ti­kem mate­ma­ti­ky v Čes­ku Fran­tiš­kem Kuři­nou.

Stu­den­tů z post­so­vět­ských zemí při­bý­vá

Ško­li­te­lé bez gran­tů nema­jí mít dok­to­ran­dy
Dok­tor­ský stu­dent má pře­de­vším vědec­ky pra­co­vat, a ne se  věno­vat peda­go­gi­ce, říká pro­fe­sor Mar­tin Fusek.

Počet pre­dá­tor­ských kon­fe­ren­cí pře­vy­šu­je počet ofi­ci­ál­ních vědec­kých akcí
Brit­ský aka­de­mik, kte­rý vyjel na pre­dá­tor­skou kon­fe­ren­ci do Dán­ska, chce zvý­šit pově­do­mí o tom­to pro­blé­mu.

Aktu­a­li­ty

Co dusí čes­kou vědu aneb stav neu­stá­lé výjim­ky

Aka­de­mi­ci nabí­zí rady i před­náš­ky lidem po celém kra­ji. Zdar­ma

Děka­nem ost­rav­ské filo­zo­fic­ké fakul­ty bude his­to­rik Robert Anto­nín

Stu­den­ti Slez­ské uni­ver­zi­ty nato­či­li doku­ment o Jiřím Gry­ga­ro­vi

Sie­mens oce­nil ino­va­ce, diser­tač­ní prá­ce, ženy ve vědě i pře­ko­ná­vá­ní pře­ká­žek

Akci Postav­me sa za sluš­né Slo­ven­sko pod­po­ři­ly i vyso­ké ško­ly

Face­book

Twit­ter