Mladí inženýři na návštěvě FSI

8388!

Tolik má UJEP aktu­ál­ně stu­den­tů. Čís­lo je to pěk­né. A aby bylo ješ­tě hez­čí, zve­me k nám stu­den­ty střed­ních i základ­ních škol. Ten­to týden u nás byli stře­do­ško­lá­ci z Děčí­na a osmá­ci z ústec­ké ZŠ Pala­cho­va. Zají­ma­jí se o tech­nic­ké obo­ry, pro­to při­je­li zejmé­na za vyba­ve­ním labo­ra­to­ří Fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství.

Zájem o studium techniky?

Vzrůs­tá! A na základ­ní ško­ly se snad dokon­ce brzy začnou vra­cet sta­ré dob­ré Díl­ny a pozem­ky. Kdo pama­tu­je banán­ky a zdíř­ky, škol­ní tráv­ní­ky, pre­ciz­ně sestří­ha­né nůž­ka­mi na papír a dal­ší lahůd­ko­vé dílen­ské „úlo­hy“, ten nej­spíš pro­to­čí panen­ky.

My máme radost!

Z toho, že (i díky pro­jek­tu Pod­po­ra poly­tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Ústec­kém kra­ji) může­me žákům zpro­střed­ko­vá­vat setká­ní se sku­teč­ně aktu­ál­ní­mi tech­nic­ký­mi tren­dy a reál­ný­mi mož­nost­mi vyu­ži­tí tak­to per­spek­tiv­ní­ho vzdě­lá­ní.

Věří­me, že když se při­ro­ze­ný zájem dětí pod­chy­tí zají­ma­vým a pod­nět­ným způ­so­bem již od základ­ních škol, dou­čí­me pak stu­den­ty na Fakul­tě stroj­ní­ho inže­nýr­ství jen pár drob­nos­tí z oblas­ti nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií a budou při­pra­ve­ni měnit svět! 😜