Vernisáž Diplomky18 se vydařila

Otevřeno do konce června!

Ve stře­du v pod­ve­čer pro­běh­la v ústec­kém Domě umě­ní ver­ni­sáž diplo­mo­vých pra­cí stu­den­tů FUD UJEP za rok 2018. Vysta­vo­va­ly se pěk­né věci, na kte­ré kou­ka­li pěk­ní lidé. I poča­sí bylo pěk­né…

Tak se do toho nebu­de­me dál “zabru­šo­vat” a radě­ji vám uká­že­me pár foto­gra­fií.

Pro více atrak­tiv­ní­ho vizu­ál­ní­ho obsa­hu navštiv­te náš Face­book.

.