Buddy Day

Pozván­ka na Bud­dy Day, kte­rý se bude konat dne 16. 6. 2018 od 14 h na par­ko­viš­ti za kole­jí K1 (Klíš­ská 979/129). Přijď­te se poba­vit se čle­ny naší dob­ro­vol­nic­ké orga­ni­za­ce ESN Usti. Rádi Vám sdě­lí, jak se může­te stát bud­dí­kem či co vše to obná­ší. Je to skvě­lá mož­nost, jak si může­te vyzkou­šet Eras­mus na nečis­to.

Je pro Vás při­pra­ven i boha­tý pro­gram, těšit se může­te na body­zor­bing, bar­becue nebo lan­gu­age tan­dem.

Vstup zdar­ma. Pozván­ka na akci je k dis­po­zi­ci zde.