Výběrové řízení na studijní pobyt na Islamic Azad University (Írán) v programu Erasmus+ v akad. roce 2018/19

Eras­mus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evrop­ské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Jed­nou z klí­čo­vých akti­vit pro­gra­mu Eras­mus+ jsou indi­vi­du­ál­ní mobi­li­ty v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, v rám­ci kte­rých lze rea­li­zo­vat stu­dij­ní poby­ty i mimo EU.

Výbě­ro­vé říze­ní na stu­dij­ní pobyt pro stu­den­ta UJEP se zamě­ře­ním na envi­ron­men­tál­ní tech­no­lo­gie na  Isla­mic Azad Uni­ver­si­ty (Írán) v pro­gra­mu Eras­mus+ v akad. roce 2018/19 bude pro­bí­hat na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí UJEP. Zájem­ci se pro­to u fakult­ní­ho koor­di­ná­to­ra FŽP či na webo­vých strán­kách FŽP infor­mu­jí, kdy se výbě­ro­vé říze­ní koná.

K dis­po­zi­ci je pěti­mě­síč­ní stu­dij­ní pobyt pro 1 stu­den­ta dok­tor­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu.

Do výbě­ro­vé­ho říze­ní se ucha­zeč při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky, kte­rou pře­dá fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi FŽP. Ucha­ze­či o stu­dij­ní poby­ty ode­vzdá­va­jí při­hláš­ku spo­lu s čest­ným pro­hlá­še­ním.

Základ­ní poky­ny ke stu­dij­ním poby­tům v pro­gra­mu Eras­mus+ najde­te zde.

Stu­den­tům bude vypla­ce­no sti­pen­di­um na poby­to­vé nákla­dy a ces­tov­né. Výše pau­šál­ních čás­tek na poby­to­vé nákla­dy a ces­tov­né najde­te zde.

V jed­not­li­vých pod­sek­cích pro­gra­mu Eras­mus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou dal­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu Eras­mus+. Dal­ší infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.