Výběrové řízení na výukové pobyty na Islamic Azad University (Írán) v programu Erasmus+ v akad. roce 2018/19

Eras­mus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evrop­ské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Jed­nou z klí­čo­vých akti­vit pro­gra­mu Eras­mus+ jsou indi­vi­du­ál­ní mobi­li­ty v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, v rám­ci kte­rých lze rea­li­zo­vat výu­ko­vé poby­ty i mimo EU.

Výbě­ro­vé říze­ní na výu­ko­vé poby­ty pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky se zamě­ře­ním na envi­ron­men­tál­ní tech­no­lo­gie na  Isla­mic Azad Uni­ver­si­ty (Írán) v pro­gra­mu Eras­mus+ v akad. roce 2018/19 bude pro­bí­hat na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí UJEP. Zájem­ci se pro­to u fakult­ní­ho koor­di­ná­to­ra FŽP či na webo­vých strán­kách FŽP infor­mu­jí, kdy se výbě­ro­vé říze­ní koná.

K dis­po­zi­ci jsou sed­mi­den­ní výu­ko­vé poby­ty pro 2 aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky.

Do výbě­ro­vé­ho říze­ní se ucha­zeč při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky, kte­rou pře­dá fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi FŽP.

Základ­ní poky­ny k výu­ko­vým poby­tům v pro­gra­mu Eras­mus+ najde­te zde.

Aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům, kte­ří musí v rám­ci výjez­du rea­li­zo­vat min. 8 výu­ko­vých hodin, budou uhra­ze­ny nákla­dy na pobyt a ces­tov­né na zákla­dě ces­tov­ní­ho pří­ka­zu ve výši sku­teč­ných nákla­dů.

V jed­not­li­vých pod­sek­cích pro­gra­mu Eras­mus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou dal­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu Eras­mus+. Dal­ší infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.