Příručka přežití pro prváky

Povinná literatura k zápisu na UJEP.

Žád­ný prvák z UJE­Pu si už nikdy nebu­de při­pa­dat ztra­ce­ný. Hes­lem uni­ver­zi­ty seve­ru je “tady se najdeš” a my dělá­me všech­no pro to, aby tomu tak oprav­du bylo. Pro­to se sešla rada star­ších a dala dohro­ma­dy »MANUÁL« k pou­ži­tí uni­ver­zit­ní­ho měs­ta Ústí nad Labem, Kam­pu­su UJEP i všech našich 8 fakult.

Nebuď Kolumbus!

Ano, stří­let od boku a díky tomu obje­vo­vat neob­je­ve­né, je čas od času fajn. Toho si však naši stu­den­ti uži­jí dost v rám­ci své vědec­ké čin­nos­ti. Ve vol­ném čase se mohou nechat vést Pří­ruč­kou pře­ži­tí pro prvá­ky, kte­rá jim v jed­nom prak­tic­kém bale­ní naser­ví­ru­je návod, jak si svůj stu­dent­ský život zaří­dit po všech strán­kách co nej­lé­pe. A upřím­ně řeče­no, když si pří­ruč­kou lis­tu­je­me my, mazá­ci, obje­vu­je­me dáv­no zapo­me­nu­té per­ly, nos­tal­gic­ky se roz­plý­vá­me nad banál­ní­mi his­tor­ka­mi, kte­ré se snad ani nesta­ly… A hned máme chuť někam vyra­zit! Tak se tam, zobá­ci, potká­me, ju?