Konference techLING’18

Pozván­ka na 3. roč­ník mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce “techLING’18” zamě­ře­né na jazy­ky, lin­gvis­ti­ku a tech­no­lo­gie, kte­rá se bude konat od 2. 10. do 4. 10. 2018 na Uni­ver­si­da­de Autó­no­ma de Lisboa v Por­tu­gal­sku. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.