Varnsdorf? Mekka kostelů!

FF UJEP odkrývá příběhy kostelů ve Varnsdorfu.

Varn­sdorf? Pivo­var Kocour. Výbě­žek. Němec­ko hned za kop­cem. Zají­ma­ví lidé, kte­ří se sem čím dál tím víc stě­hu­jí z vět­ších měst. Ješ­tě něco? Kos­te­ly! Hro­ma­da kos­te­lů. A za kaž­dým z nich pou­ta­vý pří­běh. His­to­ri­ci z Filo­zo­fic­ké fakul­ty UJEP tyto pří­běhy roz­krý­va­jí na výsta­vě „VARNSDORFSKÉ KOSTELY poznej­te bohat­ství vaše­ho kra­je“, kte­rá začí­ná dneš­ní pre­zen­ta­cí v 17:00 ve varn­sdorfské Měst­ské knihov­ně.

Zapojte se do diskuze o tom, co s památkami dál

V létě si výsta­vu pro­hléd­ne­te na varn­sdorfském Hrád­ku. Výji­meč­ná bude pre­zen­ta­ce v kos­te­le sv. Pet­ra a Pav­la, kte­rá pro­běh­ne na kon­ci září. Dojde tu totiž k dis­ku­zi o význa­mu a mož­nos­tech záchra­ny cen­ných sakrál­ních pamá­tek.

K výsta­vě vznik­la i micro­si­te s popi­sem jed­not­li­vých objek­tů a dal­ší­mi infor­ma­ce­mi. Celý pro­jekt je záro­veň pře­lo­žen do něm­či­ny, čímž se ote­ví­rá pře­shra­nič­ní­mu pub­li­ku.