První energetičtí inženýři jsou na světě!

FSI UJEP vypustila do světa první inženýry energetiky v Ústeckém regionu.

A kdy­by jen do svě­ta! Prv­ní vár­ku čer­s­tvých inže­ný­rů v obo­ru Ener­ge­ti­ka-tep­lá­ren­ství, jsme z uni­ver­zi­ty seve­ru vypro­vo­di­li potles­kem po pro­mo­ci rov­nou na lukra­tiv­ní mís­ta ve fir­mách z komerč­ní­ho sek­to­ru. Fir­my si stu­den­ty, kte­ří se v pra­xi budou věno­vat napří­klad rea­li­za­ci inže­nýr­ských děl v oblas­ti ener­ge­ti­ky či mode­la­ci ener­ge­tic­kých pro­ce­sů včet­ně posu­zo­vá­ní ener­ge­tic­kých a eko­no­mic­kých uka­za­te­lů, hla­do­vě roze­bra­ly již během stu­dia.

UJEP je jedna z mála univerzit, kde se dá obor studovat.

Zave­de­ní mož­nos­ti věno­vat se obo­ru na vyso­ko­škol­ské úrov­ni při­tom vychá­zí ze spo­le­čen­ské potře­by, kte­rou reflek­tu­je i Stát­ní ener­ge­tic­ká kon­cep­ce MPO ČR. Těší nás, že stu­den­ti v našem regi­o­nu, k němuž ener­ge­ti­ka pat­ří, nalez­li uplat­ně­ní a návaz­nost na pra­xi již během stu­dia.