Evropská dobrovolná služba — pracovní stáž

Nabíd­ka pra­cov­ní stá­že v Němec­ku: Je vám 18 – 30 let a chtě­li bys­te strá­vit něko­lik měsí­ců v Němec­ku smys­lu­pl­nou čin­nos­tí? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpes­t­řit stu­dent­ská léta zají­ma­vou stá­ží? Již od letoš­ní­ho září je v nabíd­ce něko­lik dob­ro­vol­nic­kých míst v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+: Evrop­ská dob­ro­vol­ná služ­ba! Všich­ni dob­ro­vol­ní­ci dostá­va­jí měsíč­ní kapes­né, strav­né a mají zajiš­tě­né uby­to­vá­ní.

Více infor­ma­cí včet­ně kon­tak­tů pro při­hláš­ky nalez­ne­te zde.