Borci z UJEP dobyli Miladatlon

Štafeta UJEP OHS se probojovala na nejvyšší bednu 1. ročníku ústeckého Miladatlonu.

Náš odváž­ný šta­fe­to­vý tým z Odbo­ru hos­po­dář­ské sprá­vy UJEP se v sobo­tu zúčast­nil prv­ní­ho roč­ní­ku Mila­dat­lo­nu. Cyk­lis­ta Luboš Reis (20km), kano­is­ta Mar­tin Mád­lík (2km), pla­vec Mar­tin Malý (500m) a běžec Josef Pro­kop (5km) spo­ji­li síly a přes výraz­né víken­do­vé ochla­ze­ní do toho sko­či­li po hla­vě, s plnou vírou v orga­ni­zá­to­ry, kte­ří si takhle vel­ký závod střih­li popr­vé. Zada­ři­lo se, a to jak na stra­ně našich bor­ců, tak na stra­ně orga­ni­zá­to­rů, což je vidět na endor­fi­ny nabi­tých úsmě­vech, kte­ré již v celých foto albech čile kolu­jí vir­tu­ál­ním svě­tem.

Další šance vidět hvězdy (a teď nemyslíme padat, toho jste si užili dost při Perseidách)

Pokud vás setká­vá­ní se spor­tov­ní­mi hvězda­mi nabí­jí pozi­tiv­ní ener­gií, bude­te mít brzy dal­ší šan­ci! Dobít bater­ky může­te již 25. 9. 2018 na oblí­be­ném Běhu kam­pu­sem! I letos ote­ví­rá­me kate­go­rie jak pro sólo běž­ce, tak i pro šta­fe­ty či rodi­ny. Mode­ro­vat bude zná­má hvězda (nejen) Mila­dat­lo­nu David Cihlář, neběž­ce zaba­ví dopro­vod­ný pro­gram a děti si zařá­dí ve ská­ka­cím hra­du. A nabí­ječ­ky (na to dobí­je­ní ener­gie) nech­te klid­ně doma. On vás ten pohyb nabi­je pros­tě jen tak. A kdy­by ne, ve Vědec­ké knihov­ně UJEP vám kdyžtak něco půj­čí🙂