DUUL se probouzí

Umělci se probrali z letního spánku a v DUULu to zase začíná hučet!

Vče­ra odstar­to­va­la novou sezó­nu ver­ni­sáž výsta­vy Šedé měs­to dok­to­rand­ky FUD UJEP Syl­vy Fran­co­vé. Syl­va pochá­zí z Jižá­ku, a teď stu­du­je v Ústí. Chm. Zdá se vám to zby­teč­ně mor­bid­ní? Jen­že FUD UJEP pat­ří k nej­pres­tiž­něj­ším umě­lec­kým fakul­tám v ČR, víme? A když se člo­věk dob­ře dívá, najde krá­su či ale­spoň “zají­ma­vo” a bez­po­chy­by “jíma­vo” i v šedé zástav­bě Cho­do­va, Opa­to­va nebo Sever­ní Tera­sy. Přijď­te se na výsta­vu podí­vat. Máte na to čas do 6. říj­na.

Łukasz Skąp­ski: Ces­to­vá­ní časem

Výsta­va, zachy­cu­jí­cí zdán­li­vou nedo­ko­na­lost sna­hy napo­do­bit zdán­li­vou doko­na­lost. A záro­veň při­po­mín­ka post­to­ta­lit­ní zku­še­nos­ti z nena­pl­ni­tel­né tou­hy po tom, abychom už koneč­ně také byli tako­ví… Laic­ky řeče­no: foto­gra­fie oby­čej­ných Keňa­nů a jejich kaž­do­den­ní rea­li­ty, ovliv­ně­né glo­ba­li­zo­va­ným pově­do­mím o vymo­že­nos­tech “prv­ní­ho” svě­ta. A ama­tér­sky etno­gra­fic­ká doku­men­ta­ce toho, jak se s tím vyrov­ná­va­jí. Lukasz Skap­ski strá­vil letos na jaře měsíc na uni­ver­zi­tě v keň­ském měs­teč­ku na bře­hu indic­ké­ho oce­á­nu a výsta­va je z vel­ké čás­ti inspi­ro­vá­na prá­vě tím­to poby­tem. V DUU­Lu je k vidě­ní do 13. 10. 2018.