Zahajujeme akademický rok 2018/2019

Kampus UJEP ožívá zimním semestrem.

Dnes napří­klad na uví­ta­nou nové­mu semest­ru běží­me kam­pu­sem!

Zít­ra mož­ná v kam­pu­su potká­te fran­tiš­kán­ské mni­chy, kte­ří vám v rám­ci šes­ti­den­ní ústec­ké misie hned na úvod semest­ru budou zvy­šo­vat sebe­vě­do­mí a říkat, že jste boží.

FF UJEP zahá­jí aka­de­mic­ký rok jak­se­pat­ří důstoj­ně, der­ni­é­rou výsta­vy Sola Fide/Pouhou vírou, dne 27. 9. 2018, kdy v kap­li sv. Jiří na děčín­ském zám­ku zazní od 17:00 h před­náš­ka prof. Jana Roy­ta Luter­ská šlech­ta v raném novo­vě­ku a její dědic­tví v seve­ro­zá­pad­ních Čechách. V uvol­ně­něj­ším duchu osla­ví Fil­da úvod semest­ru během ústec­ké­ho fes­ti­va­lu Kult.

Na plné pec­ky to roz­je­dou na Peďá­ku, kde se hned 3. říj­na bude gri­lo­vat děkan, 5. říj­na sla­vit den uči­te­lů a 10. říj­na, v den ima­t­ri­ku­la­ce, konat oblí­be­ný fes­ti­val Silent Pajda.

FSE UJEP pořá­dá u sebe na zahrád­ce 3. říj­na již 5. roč­ník FSE Fest. Kdy­bys­te si neby­li jis­tí, jest­li jste zva­ní, tak tady tomuhle říka­jí na FSE pozván­ka.

Na FZS UJEP už aka­de­mic­ký rok dáv­no zahá­ji­li a teď víta­jí své stu­den­ty z dale­ké budouc­nos­ti pro­střed­nic­tvím nabíd­ky před­po­rod­ních kur­zů. Kro­mě toho je hned v říj­nu čeká mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce o nových tren­dech ve zdra­vot­ních vědách.

FUD UJEP letos sla­ví 25 let a je v jed­nom kole. DUUL a Gale­rie Emi­la Filly oži­ly výsta­va­mi, gala­xie FUD se i letos účast­ní praž­ské­ho Designblo­ku a od 25. říj­na se navíc v rám­ci pro­jek­tu Monu­men­tál­ní topo­gra­fie může­me těšit na sérii výstav ve veřej­ném pro­sto­ru Ústí nad Labem.

PřF UJEP vysta­vu­je dýně, a to v Nauč­ném bota­nic­kém par­ku, v ter­mí­nu 1. 10. — 7. 10. 2018.

Večer 5. říj­na zve­me od 18:00 všech­no stu­dent­stvo i veřej­nost do vel­ké auly na PF UJEP na výji­meč­ně našlápnu­tou Noc věd­ců. 100 let čes­ké vědy osla­ví­me spo­leč­ně s 5 nad­mí­ru zají­ma­vý­mi osob­nost­mi.

10. 10. 2018 se v Hra­ni­čá­ři budou vítat všich­ni prvá­ci, bude hrát DJ Aus­tra­lan a bude se tan­čit, sla­vit, pros­tě tré­no­vat na semestr.

Počí­na­je 11. říj­nem zaha­ju­je Stu­dent­ská unie Sou­boj fakult UJEP a zvo­le­ní zástup­ci fakult mezi sebou budou až do pro­sin­ce bojo­vat v růz­ných dis­ci­plí­nách.

Inu, děje se toho hod­ně. A aby všech­no pro­běh­lo dob­ře, nechá­me si to 17. 10. od 17:00 h v uni­ver­zit­ní kap­li posvě­tit eku­me­nic­kou boho­služ­bou pro uni­ver­zi­tu.