Pozvánka na 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Čes­ko-bavor­ská vyso­ko­škol­ská agen­tu­ra a Colle­gi­um Caro­li­num Vás zvou na 3. Čes­ko-bavor­ské vyso­ko­škol­ské fórum, kte­ré pro­běh­ne ve dnech 28.–30. 11. 2018 na Uni­ver­zi­tě Lud­ví­ka Max­mi­li­á­na a dal­ších mís­tech v Mni­cho­vě. Téma­tem budou „Ději­ny a pří­běhy mezi Mni­cho­vem a Pra­hou“. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.