Stipendijní program MIRAI

Nabíd­ka týden­ní­ho sti­pen­dij­ní­ho pro­gra­mu MIRAI, pořá­da­né­ho japon­skou vlá­dou pro stu­den­ty čes­kých uni­ver­zit se zamě­ře­ním na eko­no­mic­ké obo­ry a pří­rod­ní vědy. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.