Stipendium v jazykové škole Maltalingua na Maltě

Zapoj­te se do sou­tě­že pro stu­den­ty o sti­pen­di­um v jazy­ko­vé ško­le Mal­ta­lin­gua na Mal­tě. Výher­ce zís­ká sti­pen­di­um, kte­ré zahr­nu­je kur­zy ang­lič­ti­ny pro všech­ny úrov­ně, osvěd­če­ní v ang­lic­kém jazy­ce a uby­to­vá­ní ve škol­ních apartmá­nech po dobu dvou týd­nů zdar­ma. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.