Česká centra v zahraničí — nabídky stáží

Čes­ká cen­t­ra v zahra­ni­čí nabí­zí stu­den­tům níže uve­de­né prak­tic­ké stá­že v růz­ných zemích.

ČC Ber­lín
ČC Bra­ti­sla­va
ČC Bru­sel
ČC Buda­pešť — 2 typy stá­ží: kul­tur­ní manage­ment / grafika+fotografie
ČC Buku­rešť
ČC Kyjev —  lek­tor­ská stáž (výu­ka češ­ti­ny pro cizin­ce)
ČC Lon­dýn
ČC Mad­rid
ČC Milán
ČC Mni­chov
ČC Mosk­va — 2 typy stá­ží: kultura+administrativa / lek­tor­ská (výu­ka češ­ti­ny pro cizin­ce)
ČC New York
ČC Paříž — 2 typy stá­ží: kultura+administrativa / grafika+fotografie
ČC Rot­ter­dam
ČC Řím
ČC Stoc­kholm
ČC Sofie
ČC Tokio
ČC Var­ša­va
ČC Vídeň

Více infor­ma­cí o Čes­kých cen­t­rech nalez­ne­te zde.