Nový ak. rok zahájí i univerzitní kaple

17. října od 17:00 se tu bude sloužit první ekumenická bohoslužba slova.

A to pod vlaj­kou pro uni­ver­zi­tu vel­mi rele­vant­ní­ho pří­slo­ví: Neo­pouš­těj moud­rost — bude tě chrá­nit, miluj ji — bude o tebe pečo­vat. (Př 4, 6).

Úspěš­ný aka­de­mic­ký rok je zkrát­ka a dob­ře tře­ba zajis­tit na všech fron­tách. A tak jsme to vza­li pěk­ně zeši­ro­ka. V pro­gra­mu RE:START jsme se posta­ra­li o vydat­ný finanč­ní pří­spě­vek pro uni­ver­zi­tu i celý regi­on. Za asi­s­ten­ce těch nej­vět­ších regi­o­nál­ních běžec­kých hvězd  jsme se pro­běh­li naším moder­ním kam­pu­sem, abychom zjis­ti­li, jest­li je všech­no při­pra­ve­no a na svém mís­tě. Pod zášti­tou boha moud­ros­ti Apolló­na a za vel­mi ceně­né účas­ti pro­rek­to­ra pro vědu, docen­ta Nová­ka, jsme uspo­řá­da­li ritu­ál­ní noč­ní osla­vu vědy. Lač­ným Múzám jsme pro­střed­nic­tvím FSE UJEP, PF UJEP a FF UJEP před­ho­di­li FSE­fest, Tiché­ho pajdu a dopro­vod­ný pro­gram k fes­ti­va­lu Kult. A samo­zřej­mě jsme jak­se­pat­ří při­ví­ta­li zele­ná­če.

Zbý­vá obsta­rat boží požeh­ná­ní, o což se, jak pev­ně dou­fá­me, posta­rá prá­vě výše řeče­ná mše, jakož i dal­ší zají­ma­vé (a zda­le­ka ne vždy jen litur­gic­ké) dění v uni­ver­zit­ní kap­li, kte­ré může­te sle­do­vat na téhle pro­gre­siv­ní face­boo­ko­vé strán­ce.

Tak tedy: Deo juvan­te sapi­en­tia super­at moras!