UJEP pořádá v říjnu dvě zásadní konference

Nové trendy ve zdravotnických vědách.

18. říj­na se kam­pus UJEP zapl­ní zdra­vot­nic­ký­mi odbor­ni­ce­mi a odbor­ní­ky z Čes­ké repub­li­ky, Slo­ven­ska a Němec­ka. Pro­gram mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce, pořá­da­né Fakul­tou zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP ve spo­lu­prá­ci s Fakul­tou zdra­vot­nic­kých odbo­rov Pre­šov­skej uni­ver­zi­ty a ústec­kou Masa­ry­ko­vou nemoc­ni­cí, je nabi­tý téma­ty, kte­rá jsou nesmír­ně aktu­ál­ní a důle­ži­tá, ale záro­veň se o nich málo­kdy sly­ší. Zatím­co totiž akut­ní zdra­vot­nic­ké obo­ry mají v popře­dí veřej­né pozor­nos­ti svou nezpo­chyb­ni­tel­nou úlo­hu, fyzi­o­te­ra­pie, ergo­te­ra­pie, porod­nic­tví či ošet­řo­va­tel­ství pra­cu­jí ve zdra­vot­nic­tví tak nějak samo­zřej­mě, bez vel­kých gest.

A při­tom jde o obo­ry budouc­nos­ti, v jejichž správ­ném smě­řo­vá­ní se může ukrý­vat klíč ke zdra­ví naší vystre­so­va­né, k obra­zov­kám při­pou­ta­né, stár­nou­cí popu­la­ce. Jak na pre­ven­ci růz­ných civi­li­zač­ních one­moc­ně­ní? Jak rych­le a s jakou inten­zi­tou nasa­dit násled­nou péči po akut­ních pří­ho­dách? A jak výraz­ně to může ovliv­nit stát­ní kasu, kte­rá vyna­klá­dá obrov­ské sumy jen pro­to, že se s fyzio a ergo péčí otá­lí a šet­ří? Jak při­ro­ze­ně a bez zby­teč­né­ho trá­pe­ní všech zúčast­ně­ných při­vá­dět na svět děti? A jak o sebe a dru­hé celý život pečo­vat tak, abychom si zdra­ví udr­že­li co nejdéle? Vědec­ké odpo­vě­di na tyto otáz­ky zazní již zít­ra v MFC UJEP.

ICSHPE — složitý název konference o tom, co je jednoduché jako facka?

Mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce o spor­tu, zdra­ví a tělo­vý­cho­vě, kte­rá se na UJEP usku­teč­ní 25.–26. říj­na, by se mož­ná dala nazvat sta­rým dob­rým “Spor­tem ku zdra­ví”. Jen­že to zkrát­ka není tak jed­no­du­ché. A prá­vě pro­to je o tom celá kon­fe­ren­ce. Pro­to­že tenhle výrok pla­tí jen teh­dy, když se na to jde vědec­ky. Jak správ­ně tré­no­vat? Jaké bio­me­cha­nic­ké záko­ni­tos­ti je při spor­to­vá­ní nut­né znát? A jaký­mi tren­dy se v sou­čas­né době řídí odbor­ní­ci na těles­nou výcho­vu?

O tom, že tahle téma­ta jsou v dneš­ním dopin­gem a dal­ší­mi skan­dá­ly pozna­me­na­ném vrcho­lo­vém spor­tu vel­mi aktu­ál­ní, svěd­čí i fakt, že kon­fe­ren­ci zaští­ti­ly hned dvě význam­né osob­nos­ti naší uni­ver­zi­ty, pan rek­tor Balej a prof. Dou­lík, děkan peda­go­gic­ké fakul­ty, jejíž kated­ra těles­né výcho­vy a spor­tu kon­fe­ren­ci pořá­dá. Per­fekt­ně zpra­co­va­né pod­kla­dy ke kon­fe­ren­ci včet­ně infor­ma­cí, kde zapar­ko­vat, jak dojít do Mul­ti­funkč­ní­ho cen­t­ra v kam­pu­su UJEP či kte­rá z před­ná­šek je tlu­mo­če­na z/do Aj, nalez­ne­te na tomhle webu.

♦ ♦ ♦

Jsme rádi, že se věda na naší uni­ver­zi­tě letos v říj­nu s tako­vou ver­vou věnu­je lid­ské­mu zdra­ví! Vždyť naši věd­ci z ostat­ních obo­rů, kte­ří mají ten­den­ci spí­še vyse­dá­vat nad mik­ro­sko­py nebo u kávy a deba­to­vat o smys­lu bytí (a z kabi­ne­tů plných knih je na spor­tov­ní akce vylá­ká­te jen když jim slí­bí­te, že si budou moct sáh­nout na živé­ho Emi­la), budou péči svých vědec­kých kole­gů a kole­gyň z oblas­ti zdra­vot­nic­tví a tělo­vý­cho­vy jis­tě jed­nou potře­bo­vat!