Startupový festival Festup

Pozván­ka na tře­tí roč­ník startu­po­vé­ho fes­ti­va­lu Festup, kte­rý se usku­teč­ní 23. říj­na od 14:00 h v pro­sto­rách Peda­go­gic­ké fakul­ty UJEP.

Fes­ti­val je výji­meč­nou akcí, na kte­ré mohou stu­den­ti zís­kat cen­né zku­še­nos­ti i kon­tak­ty z pra­xe.

Těšit se může­te na inter­ak­tiv­ní expo­zi­ci startu­pu (včet­ně gastro­no­mic­kých) či pří­běhy špi­ček z pra­xe (dora­zí např. CEO Dáme jíd­lo Jan Matě­jů, zakla­da­tel Airbnb v CR Vác­lav Graf, reži­sér Kazmo­vy One Man Show Mar­kus Krug či spo­leč­nost Goo­gle). Pro stu­den­ty a vyu­ču­jí­cí Peda­go­gic­ké fakul­ty je při­pra­ve­no od 17:00 h spe­ci­ál­ní vystou­pe­ní Edhan­ce, jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších vzdě­lá­va­cích startu­pů, kte­rý navíc síd­lí v Ústec­kém kra­ji. Najít prá­ci ve startu­pu stu­den­tům umož­ní popu­lár­ní spe­ed dating, kte­rý bude rov­něž sou­čás­tí fes­ti­va­lu. Chys­tá se také workshop na gene­ro­vá­ní a vylep­šo­vá­ní pod­ni­ka­tel­ských nápa­dů, se kte­rý­mi mohou stu­den­ti nejen odstar­to­vat svou kari­é­ru, ale i vyhrát ve fes­ti­va­lo­vé sou­tě­ži iPho­ne.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.