Stipendia na základě mezinárodních smluv v různých destinacích

Nabíd­ka sti­pen­dií na zákla­dě mezi­ná­rod­ních smluv s blí­ží­cím se ter­mí­nem ode­vzdá­ní při­hlá­šek. Aktu­a­li­zo­va­nou nabíd­ku nalez­ne­te na webu Aka­de­mic­ké infor­mač­ní agen­tu­ry.

Ter­mín ode­vzdá­ní při­hlá­šek se blí­ží pro sti­pen­dij­ní mís­ta do násle­du­jí­cích zemí:

  • Rus­ko (uzá­věr­ka již 31.10.2018)
  • Němec­ko (celá řada sti­pen­dií přes DAAD s čas­tou uzá­věr­kou 15.11.2018, ale také k jiným ter­mí­nům).
  • Švý­car­sko (16.11.2018)
  • Izra­el (22.11.2018)
  • Peru (30.11.2018
  • Maďar­sko (30.11.2018)
  • Rakous­ko (pro­gram Akti­on — 30.11.2018)