Stipendijní pobyty — blížící se uzávěrky

Upo­zor­ňu­je­me na blí­ží­cí se ter­mín ode­vzdá­ní při­hlá­šek na sti­pen­dij­ní poby­ty:

DAAD nabí­zí sti­pen­dia pro absol­ven­ty všech obo­rů, výzkum­ná sti­pen­dia pro stu­den­ty DSP, výzkum­ná sti­pen­dia pro stu­den­ty DSP v rám­ci dok­to­rá­tu s dvo­jím vede­ním, výzkum­né poby­ty pro VŠ uči­te­le a věd­ce, pra­cov­ní poby­ty pro VŠ uči­te­le v obo­rech archi­tek­tu­ra a umě­ní, nová pozvá­ní pro býva­lé sti­pen­dis­ty.

Švý­car­sko nabí­zí sti­pen­dij­ní poby­ty pro stu­den­ty a absol­ven­ty DSP a absol­ven­ty MSP spo­le­čen­ských a pří­ro­do­vě­dec­kých obo­rů a medi­cí­ny a sti­pen­dij­ní poby­ty pro stu­den­ty kon­zer­va­to­ři a VŠ umě­lec­kých smě­rů.

Maďar­sko nabí­zí stu­dij­ní poby­ty pro stu­den­ty BSP, MSP a DSP, výzkum­né poby­ty pro VŠ uči­te­le a let­ní kur­sy maďar­šti­ny.