Pozvánka — Zvolte si Francii pro váš vědecký výzkum

Pozván­ka pro stu­den­ty magis­ter­ských a dok­tor­ských stu­dií na schůzku s názvem “Zvol­te si Fran­cii”, kte­rá se usku­teč­ní dne 20. 11. 2018 od 16:30 na vel­vy­sla­nec­tví Fran­cie v Pra­ze (Buquoyský palác, Vel­kopře­vor­ské náměs­tí 486/2, Pra­ha 1). Tato akce je urče­na pro ang­lic­ky či fran­couz­sky hovo­ří­cí stu­den­ty, kte­ří mají zájem o dok­tor­ské stu­di­um nebo výzkum­nou stáž ve Fran­cii. Regis­tra­ce je nut­ná zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.