Vánoce na UJEP

Atmosféra se neměří v pascalech, ale v barech.

Tedy, ale­spoň ta vánoč­ní. Při­šli na to, po mno­ha prak­tic­kých expe­ri­men­tech ve svých nových labo­ra­to­řích, naši kole­go­vé z FSI UJEP. Pro­čež jsme si posled­ní lis­to­pa­do­vý den udě­la­li jeden tako­vý impro­vi­zo­va­ný ven­kov­ní  bar pří­mo před rek­to­rá­tem. Potře­bo­va­li jsme se zahřát, abychom moh­li roz­sví­tit naši tra­dič­ní vánoč­ní jed­lič­ku, kte­rá už dva roky ros­te na tráv­ní­ku rek­to­rát­ní­ho náměs­tí, a letos je ově­še­ná přá­ní­mi dětí z před­lic­ké základ­ky. Kdo chce, může si někte­ré z těch přá­ní uloup­nout a spl­nit. Tak se mrk­ně­te, až půjde­te kolem.

Zapomeňte na vánoční akce v obchodech, přijďte na ně k nám

Pro­to­že kom­plet­ní pro­gram si stáh­ne­te, uve­de­me jen pár tipů. Roz­hod­ně si v pro­sin­ci hlí­dej­te kni­hov­nu. Jak víte, čert a Vědec­ká knihov­na UJEP nikdy nespí. Čert pro­to, že v pekle je moc tep­lo, knihov­na pro­to, že pro vás neu­stá­le něco vymýš­lí a pořá­dá. Kro­mě zába­vy může­te navíc při­spět na dobrou věc. Napří­klad účas­tí na kon­cer­tě vokál­ní­ho usku­pe­ní Panop­ti­kum zachrá­ní­te kdeja­ké ven­kov­ní koč­ce mini­mál­ně jeden z jejích deví­ti živo­tů. Miku­lášo­vi zase pomů­že­te s nadíl­kou, když ji za něj dojde­te nakou­pit na tra­dič­ní vánoč­ní trhy do VŠ klu­bu FSE UJEP.
Filo­zo­fic­ká fakul­ta pro vás pořá­dá před­náš­ku jaké­ho­si praž­ské­ho docen­ta o feno­mé­nu kavá­ren, což zní v našem sudet­ském časo­prosto­ru nad­mí­ru pode­zře­le, nicmé­ně tam vyraz­te, tře­ba se káva, čaj a čoko­lá­da, kte­ré jsou před­mě­tem řeče­né dispu­ta­ce, budou i podá­vat. Kdy­by vám to nesed­lo, může­te si hned dru­hý den spra­vit chuť v Muzeu, na před­náš­ce dal­ší­ho titu­ly ověn­če­né­ho Pra­žá­ka o tom, jak se Kris­tus rodil ve výtvar­ném umě­ní. Jen přijď­te včas, aby vám všech­na mís­ta neob­sa­di­ly stu­dent­ky porod­ní asi­s­ten­ce z FZS UJEP.
Rybov­ku si poslech­ne­te buď v Krás­ném Březně nebo na scho­dech Pajdy. A když vás ve fini­ši před­vá­noč­ní­ho sho­nu chyt­ne pani­ka, že to letos nezvlád­ne­te, zajdě­te si radě­ji poslech­nout i před­náš­ku naše­ho milo­va­né­ho psy­cho­lo­ga PhDr. Otaka­ra Fleischman­na, Ph.D., kte­rý vás na popud orga­ni­za­ce Ote­vře­no uklid­ní, že v tom nejste sami.

Tak se snad někde uvi­dí­me. Zdar a sílu!