Česká škola Madrid — nabídka pracovní stáže

Čes­ká ško­la Mad­rid hle­dá stá­žis­ty na let­ní semestr od úno­ra 2019, kte­ří ovlá­da­jí čes­ký jazyk, tedy stu­den­ty 1. stup­ně, češ­ti­ná­ře a hispa­nis­ty. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.