Mezinárodní letní škola v Bayreuthu

Uni­ver­si­ty of Bay­re­u­th in Ger­ma­ny pořá­dá mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu, kte­rá se bude konat od 1. 7. do 12. 7. 2019 v Bay­re­u­thu (Němec­ko). Popla­tek činí 950 EUR. Uzá­věr­ka: 30. 4. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.