Reprezentační ples UJEP 2019

Prodej lístků spuštěn!

Dnes v 16:00 bude spuš­těn pro­dej líst­ků na XII. Repre­zen­tač­ní ples UJEP.
Stu­dent­ská unie, kte­rá ples již tra­dič­ně orga­ni­zu­je, letos zvo­li­la tema­ti­ku Same­to­vé revo­lu­ce. Kdo jste to zažil, ať vás ani nena­pad­ne při­jít v plís­ňá­čích! Ano, víme, na Vác­la­vá­ku jsme v nich ten­krát všich­ni stá­li (nebo si to, kro­mě pádu komu­nis­tic­ké vlá­dy, ale­spoň vrouc­ně přá­li). Nicmé­ně na ple­se se přís­ně dodr­žu­je dressco­de ve sty­lu “cre­a­ti­ve black tie”. Melír, trva­lá a sva­zek klí­čů (pří­pad­ně něja­ký ten sva­zek STB v pod­pa­ží) vám tak zřej­mě pro­jdou, u obuš­ku či pla­ca­té čepi­ce už bychom si neby­li tak jis­tí, ale zkus­te to a uvi­dí­te.

Hříšně sametový flashback

Abys­te nemu­se­li pří­liš dlou­ho uva­žo­vat nad tím, do jaké­ho sty­lu se pro ples nala­dit, a moh­li se zase, mís­to myš­le­nek na boha­pus­té nakru­co­vá­ní na par­ke­tu, co nejdří­ve věno­vat vědě, inspi­ruj­te se osm­de­sát­ko­vou kla­si­kou. Pro per­fek­ci­o­nis­ty tu máme i něco s akcen­ta­cí pro­ble­ma­tic­ké­ho prů­mys­lo­vé­ho regi­o­nu, při­čemž naši odbor­ní­ci z FSI UJEP si samo­zřej­mě odmys­lí ocel a při­mys­lí hli­ní­ko­vé sli­ti­ny…

Tak se na vás a vaše naleš­tě­né taneč­ní bot­ky už moc těší­me!