Stipendijní pobyty v Polsku

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR nabí­zí 12 míst na let­ní kur­zy pol­ské­ho jazy­ka a kul­tu­ry pro polo­nis­ty (pří­pad­ně stu­den­ty obo­ru stře­do­ev­rop­ská stu­dia se zamě­ře­ním na pol­šti­nu), 80 měsí­ců stu­dij­ních či výzkum­ných poby­tů pro stu­den­ty BSP, MSP a DSP, 40 měsí­ců poby­tů pro stu­den­ty polo­nis­ti­ky. Ter­mín ode­vzdá­ní při­hlá­šek je 22. 1. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.