Stipendijní pobyty v Bulharsku — prodloužení termínu

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR vypsa­lo doda­teč­né výbě­ro­vé říze­ní na let­ní jazy­ko­vé kur­zy v Bul­har­sku pro stu­den­ty. Pro­dlou­že­ný ter­mín pro ode­vzdá­ní při­hlá­šek je 22. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.