Stipendijní pobyty v Čínské lidové republice

Čín­ská vlá­da nabí­zí v rám­ci ini­ci­a­ti­vy 16+1 sti­pen­dij­ní mís­ta ke stu­diu v baka­lář­ských, magis­ter­ských a dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mech v ČLR počí­na­je aka­de­mic­kým rokem 2019/2020 či ke stu­dij­ním či výzkum­ným stá­žím v ČLR. Dél­ka: 1 — 2 semest­ry v aka­de­mic­kém roce 2019/2020.

Zájem­ci doru­čí poža­do­va­né doku­men­ty ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu na Odbor mezi­ná­rod­ních vzta­hů MŠMT. Ter­mín pro ode­vzdá­ní při­hlá­šek: 15. 2. 2019 do 15 hod.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.