Pro koho letos zpíváme?

7. benefiční koncert cílí na více než 200 tisíc korun!

V Seve­ro­čes­kém diva­dle v Ústí nad Labem pro­běh­ne 7. břez­na kaž­do­roč­ní akce s cílem pod­po­řit kon­krét­ní potřeb­nou rodi­nu v našem regi­o­nu. Letoš­ním orga­ni­zá­to­rem je Ústec­ký dět­ský sbor a naše uni­ver­zi­ta se spo­leč­ně s peda­go­gic­kou fakul­tou anga­žu­jí v roli hlav­ních part­ne­rů bene­fi­ce.

A teď proč se to celé dělá. Letos pro­to, aby se dva čer­ství rodi­če, Tomáš a Micha­e­la z obráz­ku výše, moh­li vese­le pro­há­nět po ven­ku i se svým malým syn­kem.  Na co k tomu potře­bu­jí tolik peněz? Na koleč­ka! A ne leda­ja­ká. Tomáš i Micha­e­la jsou totiž na vozí­ku. Kaž­dý na svém, to dá rozum. Vyra­zit s kočár­kem do par­ku pro ně tedy, jak si asi dove­de­te před­sta­vit, není tak jed­no­du­ché jako pro nás ostat­ní. Exis­tu­je ale mož­nost, jak jim to usnad­nit. Spe­ci­ál­ní kočá­rek Swiss trac, je vyro­be­ný pří­mo pro rodi­če na vozí­ku a bude jim slou­žit až do 5 let věku dítě­te.

Tedy pokud se nám poda­ří na něj vybrat dost peněz. Sto­jí totiž něco přes 250 tisíc korun. Tak si kup­te lís­tek na břez­no­vý kon­cert. Zbý­vá jich ješ­tě něko­lik desí­tek. A až pak na těchhle kos­mic­kých koleč­kách potká­te Tomá­še nebo Micha­e­lu, může­te jim s o to vět­ší rados­tí zamá­vat.