České centrum v Berlíně — pracovní stáž

Čes­ké cen­t­rum v Ber­lí­ně hle­dá prů­běž­ně stá­žis­ty se zájmem o čes­kou kul­tu­ru a její pro­pa­ga­ci v Ber­lí­ně a v Němec­ku. Momen­tál­ně hle­da­jí hlav­ně stážist(k)y na PR a pře­kla­dy z něm­či­ny do češ­ti­ny. Nástup:  od 1. 5. 2019. Dél­ka stá­že je mini­mál­ně 4 měsí­ce, ide­ál­ně 6 a více měsí­ců, pra­cov­ní doba 40 hodin týd­ně. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.