Letní škola kurátorských studií

Scho­ol for Cura­to­rial Stu­dies Veni­ce pořá­dá ve dnech 4. 6. — 3. 9.  2019 v Benát­kách mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu kurá­tor­ských stu­dií. Uzá­věr­ka: 15. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.