UJEP v Praze jako doma

Veletrh vzdělávání Gaudeamus Praha 2019

pro­bě­hl minu­lý týden na výsta­viš­ti v Letňa­nech. UJEP se hrdě posta­vi­la na plo­chu 36 m2 a pozva­la blou­ma­jí­cí stře­do­ško­lá­ky #nase­ver.

V pořa­dí 12. roč­ník veletr­hu vyso­ko­škol­ské­ho vzdě­lá­vá­ní navští­vi­lo během 3 dnů více než 12 tisíc zájem­ců o lep­ší budouc­nost. Jakmi­le došli k nám na stá­nek, ova­nul je svě­ží závan seve­ru: este­tic­ký opti­mis­mus, očím pří­jem­ný bře­zo­vý háj a usmě­va­vé tvá­ře stu­den­tů našich 8 fakult, kte­ří pil­ně a ochot­ně podá­va­li infor­ma­ce k jed­not­li­vým stu­dij­ním pro­gra­mům, obo­rům a kom­bi­na­cím.

Návštěv­ní­ky veletr­hu jsme láka­li nejen na kva­lit­ní stu­di­um a na úspě­chy našich věd­ců, ale také na život v krás­ném, divo­kém regi­o­nu s obrov­ským poten­ci­á­lem.

Někte­ré ucha­ze­če to nadchlo nato­lik, že se v závě­ru veletr­hu dokon­ce rov­nou zapsa­li na mapu Ústí nad Labem. Pře­je­me si, ať těch úžas­ných mla­dých lidí, kte­ré jsme na veletr­hu vidě­li, zane­chá v blíz­ké budouc­nos­ti svou sto­pu na mapě naše­ho měs­ta co nej­ví­ce. Sna­ží­me se pro to dělat maxi­mum.

Děku­je­me všem, kdo spo­lu s námi pomá­ha­jí oži­vit sever, ať jde o stu­den­ty či zaměst­nan­ce uni­ver­zi­ty, zástup­ce Ústec­ké­ho kra­je či o vás ostat­ní, kte­ří naše akti­vi­ty vítá­te a pod­po­ru­je­te.