University of Pécs — praktická stáž

Uni­ver­si­ty of Pécs hle­dá stá­žis­ty na prak­tic­ké stá­že na pozi­ci “Inter­nati­o­nal Recru­it­ment assistant”. Ter­mín stá­že: léto 2019 (min. 2 měsí­ce). Uzá­věr­ka: 15. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.