Stipendijní pobyty v Polsku

Nabíd­ka 3 sti­pen­dij­ních míst na let­ním jazy­ko­vém kur­zu v Pol­sku.

Ucha­ze­či se dále mohou hlá­sit na stu­dij­ní a výzkum­né poby­ty, nabíd­ka je urče­na pro stu­den­ty BSP, MSP a DSP. K dis­po­zi­ci jsou i sti­pen­dia na stu­dij­ní a výzkum­né poby­ty pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky.

Ter­mín ode­vzdá­ní při­hlá­šek: 21. 2. 2019 do 15:00.

Obec­né infor­ma­ce k výbě­ro­vým říze­ním na sti­pen­dij­ní poby­ty na zákla­dě mezi­ná­rod­ních smluv nalez­ne­te zde.