Wroclaw University of Economics — Ulam Pragram

Wroc­law Uni­ver­si­ty of Eco­no­mics ve spo­lu­prá­ci s pol­skou národ­ní agen­tu­rou (NAWA) pořá­dá Ulam Pragram pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky. Cílem je pomo­ci zahra­nič­ním výzkum­ní­kům roz­ví­jet jejich kari­é­ru pro­hlu­bo­vá­ním mezi­ná­rod­ních mobi­lit a vědec­ké spo­lu­prá­ce s exce­lent­ní­mi insti­tu­ce­mi v Pol­sku. Uzá­věr­ka pro zasí­lá­ní návrhů: 23. 4. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te  zde.