Stipendijní místa — letní školy

Upo­zor­ňu­je­me na aktu­a­li­zo­va­nou nabíd­ku sti­pen­dij­ních míst na zákla­dě mezi­ná­rod­ních smluv.

Ter­mín ode­vzdá­ní při­hlá­šek na tema­tic­ky a obo­ro­vě zamě­ře­né let­ní ško­ly do Lotyš­ska se posou­vá: 1. 3. 2019.

Seznam let­ních škol (včet­ně kur­zů v ang­lič­ti­ně) obsa­hu­je jazy­ko­vé, kul­tur­ní a tech­nic­ké kur­zy. Nabíd­ka je urče­na pro stu­den­ty a VŠ uči­te­le.

Ucha­ze­či a ucha­zeč­ky ode­vzda­jí

na síd­lo Aka­de­mic­ké infor­mač­ní agen­tu­ru (AIA), Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce, Na Poří­čí 1035/4, 110 Pra­ha 1.