Dva noví děkani jmenováni

Na univerzitní šachovnici je letos živo!

Cel­kem 6 fakult čeká ten­to rok pohyb čás­tic na nej­vyš­ší úrov­ni. Zatím­co u Fakul­ty umě­ní a desig­nu se pro­střed­nic­tvím vče­ra slav­nost­ně jme­no­va­né­ho doc. Mgr. A. Pav­la Mrku­se jed­ná o infi­ni­te­zi­mál­ní (tedy v pod­sta­tě nezna­tel­ný) pohyb a záro­veň pokra­čo­vá­ní vel­mi úspěš­né­ho pří­bě­hu, na peda­go­gic­ké fakul­tě dochá­zí mezi dosa­vad­ním děka­nem prof. Paed­Dr. Pavlem Dou­lí­kem, Ph.D., a nastá­va­jí­cím, rov­něž vče­ra jme­no­va­ným děka­nem doc. PhDr. Jiřím Ško­dou, Ph.D., ke změ­ně, kte­rá by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat jako jis­tý druh ste­re­o­i­zo­me­rie — stej­né vaz­by, jen tro­chu odliš­ná pro­sto­ro­vá geo­me­t­rie.

Dal­ší­mi fakul­ta­mi, kte­ré to letos na nej­vyš­ší úrov­ni roz­hý­bou, jsou FŽP UJEP, FSI UJEP, FF UJEP a FZS UJEP. Ať už půjde o pohyb infi­ni­te­zi­mál­ní, rotač­ní, vib­rač­ní či translač­ní, může­me vás ujis­tit, že se roz­hod­ně nebu­de jed­nat o pohyb Brow­nův. Když už se totiž něja­ká osob­nost sta­ne děka­nem či děkan­kou někte­ré z našich fakult, nejed­ná se o náho­du, ale o zce­la cíle­né a dlou­ho­le­tý­mi záslu­ha­mi odů­vod­ně­né veřej­né oce­ně­ní výji­meč­ných osob­ních i pro­fes­ních kva­lit.

Vče­ra jme­no­va­ným děka­nům pro­to srdeč­ně bla­ho­pře­je­me a těší­me se na jejich půso­be­ní na půdě uni­ver­zi­ty.