Mezinárodní letní škola komunikace

Uni­ver­zi­ta La Saba­na v Kolum­bii pořá­dá ve dnech 10. — 28. 6. 2019 mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu komu­ni­ka­ce. Více infor­ma­cí zde.