Letní škola na Universidade da Coruña

Uni­ver­si­da­de da Coru­ña (Špa­něl­sko) pořá­dá ve dnech 22. 7. — 2. 8. 2019 let­ní ško­lu zamě­ře­nou na celou šká­lu obo­rů od prá­va přes obchod až po vědu a tech­no­lo­gie. Více infor­ma­cí zde.