Workshop — Laboratoř nápadů

Pozván­ka na workshop Labo­ra­toř nápa­dů, kte­rý se bude konat dne 20. 2. 2019 v Dob­ro­vol­nic­kém cen­t­ru, z.s. v Ústí nad Labem.
Pro­jekt je zamě­ře­ný na mla­dé lidi 18–30 let, kte­ré zají­ma­jí téma­ta soci­ál­ní ino­va­ce a soci­ál­ní pod­ni­ká­ní v Ústec­kém kra­ji. Workshop je orga­ni­zo­va­ný sdru­že­ním P3 ve spo­lu­prá­ci s Bri­tish Coun­cil v rám­ci pilot­ní­ho pro­jek­tu Lidé lidem. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.