Stipendijní pobyty – Rumunsko

Upo­zor­ňu­je­me na pro­dlou­že­ní ter­mí­nu ode­vzdá­ní při­hlá­šek do výbě­ro­vé­ho říze­ní na sti­pen­dij­ní poby­ty pro stu­den­ty BSP, MSP a DSP v dél­ce 2 až 9 měsí­ců do Rumun­ska. Uzá­věr­ka: 15. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.