Soutěž — cena Label

Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce ve spo­lu­prá­ci s Minis­ter­stvem škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy vyhlá­sil 18. roč­ník Evrop­ské jazy­ko­vé ceny Label. Cenu Label lze udě­lit jaké­mu­ko­li ino­va­tiv­ní­mu pro­jek­tu nebo akti­vi­tě z oblas­ti jazy­ko­vé­ho vzdě­lá­vá­ní, může se jed­nat o aktivity/projekty ve fázi rea­li­za­ce s již pro­ka­za­tel­ný­mi výsled­ky nebo o úspěš­ně ukon­če­né pro­jek­ty, nejdéle však do tří let od jejich ukon­če­ní. Oce­ně­ní mohou zís­kat pro­jek­ty, kte­ré spl­ňu­jí všech­ny pod­mín­ky Výzvy k před­lo­že­ní návrhů pro rok 2019 a odpo­ví­da­jí jed­né z evrop­ských nebo národ­ních pri­o­rit pro letoš­ní roč­ník. Ter­mín pro podá­vá­ní při­hlá­šek v letoš­ním roce je 31. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.